Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Rondom d’n Toren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Rondom d’n Toren, KvK nr. 17150037, gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.
Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, ook als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

·         alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen,
·         geheim houden,
·         zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord. Of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan. Of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan info@rondomdntoren.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de administratie van Stichting Rondom d’n Toren en op de website van www.rondomdntoren.nl

Stichting Rondom d’n Toren is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Kenmerken van Stichting Rondom d’n Toren

 • Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers
 • Daarnaast zijn er nog andere vrijwilligers waar Stichting Rondom d’n Toren een beroep op kan doen voor extra hulp bij activiteiten.
 • De vrijwilligers van Stichting Rondom d’n Toren zijn allemaal natuurlijke personen.
 • Stichting Rondom d’n Toren heeft geen eigen kantoorlocatie of –adres.
 • Alle te verrichten werkzaamheden geschieden vanaf het thuisadres van de bestuursleden. Zij gebruiken hiervoor de persoonlijke computers en eigen dossierruimte tot welke zij alleen toegang hebben. De computers kennen zelfgekozen beveiligingssoftware.
 • Genoemde functionarissen werken als vrijwilliger t.b.v. de stichting en kennen alleen vergoeding van de gemaakte kosten.
 • Het contactadres van de stichting is het huisadres van de secretaris:
  Schutsboom 1
  5481 GL Schijndel
 • Alle communicatie tussen de genoemde functionarissen geschiedt per post, WhatsApp en/of per email.
 • In deze communicatie domineren zaken rondom het aansturen van de stichting. De bij de functionarissen aanwezige papieren- en computerbestanden hebben vooral betrekking op het aansturen van de stichting en hun evenementen/activiteiten.
 • De aard van de afzonderlijke bestanden is gekoppeld aan de afzonderlijke taakstelling van iedere functionaris binnen de stichting.
 • Als er bestanden met persoonlijke gegevens worden verzonden via de email is het bestand versleuteld met een wachtwoord.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Rondom d’n Toren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van evenementen/activiteiten
 • Het uitreiken van gewonnen prijzen
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze evenementen/activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een email sturen aan info@rondomdntoren.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

De registratie van persoonspersoonsgegevens

Binnen de stichting richt de registratie zich op:
A.      Het organiseren van evenementen/activiteiten
B.      Het uitreiken van gewonnen prijzen

Ad A.
Privacy beleid persoonspersoonsgegevens voor het organiseren van evenementen/activiteiten
Het betreft hier afhankelijk van het evenement/activiteit de NAW-persoonsgegevens,
e-mailadres, telefoonnummer en gegevens die nodig zijn om de organisatie van het evenement/activiteit goed te laten verlopen.

Het bestand met persoonsgegevens wordt in principe niet verstrekt aan anderen, niet aan interne mensen en niet aan externe mensen of instanties.
Tenzij dit voor de organisatie van een stichtingsactiviteit noodzakelijk is. Enkel en alleen ten doel om een evenement/activiteit goed te kunnen laten verlopen.

Ad B.
Privacy beleid persoonspersoonsgegevens m.b.t. het uitreiken van gewonnen prijzen

Het betreft hier de NAW-persoonsgegevens, geslacht, leeftijd, telefoonnummer en emailadres.
Het doel van deze registratie is om de personen hun gewonnen prijs te kunnen overhandigen.

Alle persoonsgegevens van niet winnende deelnemers worden versnipperd.
De gegevens van de winnaars worden na uitreiking van de prijs ook versnipperd behalve de naam. Deze zal op de website terug te vinden zijn en blijven. Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben dient deze persoon dat kenbaar te maken aan het bestuur.

De privacy omtrent foto en film materiaal

 • Elk evenement/activiteit dat door of in samenwerking met Stichting Rondom d’n Toren  georganiseerd worden zijn openbare evenementen/activiteiten.
 • Bij elk evenement/activiteit kunt u gefilmd of gefotografeerd worden.
  Mocht u bezwaar hiertegen hebben dient u dit kenbaar te maken aan de organisatie.
 • Alle foto’s die geplaatst worden door Stichting Rondom d’n Toren op welk media platvorm dan ook zijn vooraf bekeken en beoordeeld op geschiktheid.
 • Stichting Rondom d’n Toren maakt gebruik van diverse kanalen op sociaal media.
  Ook op deze media platformen is dit privacy beleid van toepassing.

Stichting Rondom d’n Toren is niet aansprakelijk voor (verspreiding) van filmmateriaal en/of foto’s gemaakt door andere organisaties en of deelnemers van een evenement/activiteit.

Enkele algemene aanvullingen bij het geschetste privacy beleid

 • Vrijwilligers en deelnemers van de evenementen/activiteiten worden geïnformeerd over hun rechten ten aanzien van de door hen beschikbaar gestelde persoonspersoonsgegevens.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bescherming van de aanwezige persoonspersoonsgegevens. Bij de boven geschetste registratie van persoonsgegevens zijn geen externe partijen als technisch beheerder betrokken.
 • Mocht vanuit de computer van een van betrokken (bestuur)-functionarissen ongewild persoonspersoonsgegevens verdwenen zijn naar derden, dan wordt het bestuur daarvan onverwijld in kennis gesteld en vindt er overleg plaats hoe in de gegeven situatie adequaat te handelen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Rondom d’n Toren bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

Stichting Rondom d’n Toren zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Onze bestuursleden en eventueel andere ingeschakelde leden, zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

Stichting Rondom d’n Toren verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien Stichting Rondom d’n Toren bedrijven inschakelt om uw gegevens te verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Rondom d’n Toren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

De website van Stichting Rondom d’n Toren maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u WordPress en WordPress Theme.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard. Voor meer informatie over ons gebruik van logfiles, waaronder de bewaartijd verwijzen we u WordPress en WordPress Theme.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De nieuwe tekst komt dan weer op onze website te staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@rondomdntoren.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

Stichting Rondom d’n Toren Schijndel
Postadres:
Schutsboom 1
5481 GL Schijndel

Contact

Stichting Rondom d'n Toren
Schutsboom 1
5481GL Schijndel
info@rondomdntoren.nl

Privacyverklaring